top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Ayuryoga Center BV

Vestigingsadres: Priemstraat 21, 3600 Genk

Telefoonnummer: +32486141740

E-mailadres: ayuryogacenter@hotmail.com

Ondernemingsnummer: BE0742624674

 

Artikel 2 – Voorafgaandelijk

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Ayuryoga Center BV (hierna "Ayuryoga Center" genoemd) en de klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Ayuryoga Center en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien vanAyuryoga Center, hierna: de "Klant"), met betrekking tot de verkoop van E-Books en online cursussen en trainingen.

Door het plaatsen van een bestelling van een E-Book of online cursus of online training via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze bijzondere voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze bijzondere voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

Als de Klant onderhavige algemene voorwaarden niet aanvaardt, mag het E-Book of de online cursus/training niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het E-Book of de online cursus/training reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het E-Book of online cursus/training in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze algemene voorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Onderhavige voorwaarden zijn algemene voorwaarden (hierna: "Algemene Voorwaarden") die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van E-Books en online cursussen en trainingen.

 

Artikel 3 - Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering, download

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Ayuryoga Center en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Ayuryoga Center gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.

De levering van het E-Book of online cursus/training vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met link naar het E-Book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Ayuryoga Center aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant geen e-mailbericht van Ayuryoga Center hebben ontvangen, of mocht de link niet werken, dient hij de klantendienst van Ayuryoga Center onmiddellijk te contacteren via ayuryogacenter@hotmail.com of via het telefoonnummer +32 (0)486/14 17 40.

 

Artikel 4 - Gebruik van E-books en online cursussen/trainingen

De E-Books en online cursussen/trainingen zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het E-Book of de online cursus/training geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, vergunnen met licentie of sub-licentie of op andere wijze over te dragen. Bij inbreuk op deze bepaling is Ayuryoga Center gerechtigd om alle nodige maatregelen te nemen om de rechten op het E-book of online cursus/training te beperken of volledig in te trekken.

 

Artikel 5 - Prijzen en betaling

De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de orderbevestiging die hij ontvangt conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ayuryoga Center worden gecorrigeerd.

De aankoop van E-Books of online cursussen en trainingen kan worden betaald op de volgende wijzen:

Bancontact

Indien de Klant geen consument is en over een btw-nummer beschikt, kan Ayuryoga Center een factuur opmaken en versturen voor de aankoop. Ayuryoga Center kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de Ayuryoga Center website (http://www.ayuryogacenter.be/).

Voor de verwerking van de online betalingen, doet Ayuryoga Center beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Ayuryoga Center stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Ayuryoga Center heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform en/of de kaartverstrekker van toepassing, die eveneens de alleen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan Ayuryoga Center in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

Het aangekocht E-Book of de online cursus/training zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Indien de Klant via de Ayuryoga Center website een E-book of online cursus of training aankoopt, heeft hij het recht om binnen de termijn van 14 dagen die begint op de dag na de ontvangst van de e-mail met de link naar het E-Book of online cursus/training door de Klant of een door hem aangewezen derde, de koop te ontbinden zonder opgave van redenen. Indien de bestelling uit meerdere producten met een verschillende levertijd bestaat, zal de termijn ingaan op de dag na de ontvangst van de e-mail met de link naar de laatste E-Book of online cursus/training van de bestelling.

Indien de Klant beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen de vermelde termijn schriftelijk melden aan Ayuryoga Center via ayuryogacenter@hotmail.com. Ayuryoga Center zal na ontvangst van deze melding de rechten op het geretourneerde E-book of online cursus/training intrekken. Ayuryoga Center zal hierop het bedrag (zijnde de prijs van het product) terugbetalen of crediteren.

Tijdens de herroepingstermijn zal de Klant het E-book of de online cursus/training slechts gebruiken in die mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het E-book of de online cursus/training vast te stellen, zoals de Klant in een fysieke winkel zou doen.

Wanneer E-Books of online cursussen/trainingen als onderdeel van een pakket aangekocht worden, zal de Klant slechts het volledige pakket kunnen retourneren.

bottom of page